Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca przewozu osób

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MILEKTRANS ŁUKASZ MILEK z siedzibą w Starych Siołkowicach, ul. Klapacz 32.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1b oraz 1 RODO i jest niezbędne w celu:
wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy,
wykonania ciążących na MILEKTRANS ŁUKASZ MILEK obowiązków prawnych, związanych m.in. z wystawianiem i przechowywaniem faktur oraz innych dokumentów księgowych, udzielaniem odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami prawa czy udzielaniem informacji, do którego Administrator zobowiązany jest na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest m.in. prawidłowe wykonanie umowy łączącej go z Panem/Panią, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do wykonania usługi oraz przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowy przedawnienia roszczeń, który może być różny w zależności od rodzaju usługi a regulowany jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi na Administratorze danych obowiązkami prawnymi, Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, tj. imienia, nazwiska jest wymogiem ustawowym, natomiast podanie danych takich jak adresu wyjazdu, adresu docelowego, numeru telefonu, adresu e-mail jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy, umożliwiającym jej prawidłowe wykonanie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował takich jak numer telefonu czy e-mail będzie skutkował narażeniem pasażera na niepoinformowanie go o istotnych, możliwych do wystąpienia, warunkach dotyczących jego podróży, np. o opóźnianiach, zmianach godzin w rozkładzie jazdy, o zmianach miejsca przystanku czy o pozostawionym bagażu.

Niezbędnymi danymi do wystawienia faktury na osobę prywatną są: imię i nazwisko oraz adres . jest to w wymóg ustawowy. Podanie dodatkowych danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne i może posłużyć nam wyłącznie do ewentualnego kontaktu w sprawie wystawionej faktury.


Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora w tym współpracującym z Administratorem firmom transportowym, zapewniającym transport w Pana/Pani podróży, firmom ubezpieczeniowym, które Pana/Panią ubezpieczają.
Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie łączących ich z Administratorem umów o przetwarzanie danych osobowych i w zakresie niezbędnym, w tych umowach określonym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca wynajmu pojazdów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MILEKTRANS ŁUKASZ MILEK z siedzibą w Starych Siołkowicach, ul. Klapacz 32.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1b oraz 1 RODO i jest niezbędne w celu:
wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy,
wykonania ciążących na MILEKTRANS ŁUKASZ MILEK obowiązków prawnych, związanych m.in. z wystawianiem i przechowywaniem faktur oraz innych dokumentów księgowych, udzielaniem odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami prawa czy udzielaniem informacji, do którego Administrator zobowiązany jest na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest m.in. prawidłowe wykonanie umowy łączącej go z Panem/Panią, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do wykonania usługi oraz przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowy przedawnienia roszczeń, który może być różny w zależności od rodzaju usługi a regulowany jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi na Administratorze danych obowiązkami prawnymi, Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, tj. imienia, nazwiska jest wymogiem ustawowym, natomiast podanie danych takich jak numeru telefonu, adresu e-mail, przedłożenie dokumentu kserokopii dokumentu prawa jazdy oraz dowodu osobistego jest warunkiem zawarcia umowy, umożliwiającym jej prawidłowe wykonanie. Brak podania wyżej wymienionych danych osobowych będzie skutkował odmowa zawarcia umowy.

Niezbędnymi danymi do wystawienia faktury na osobę prywatną są: imię i nazwisko oraz adres . jest to w wymóg ustawowy. Podanie dodatkowych danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne i może posłużyć nam wyłącznie do ewentualnego kontaktu w sprawie wystawionej faktury.


Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora w tym współpracującym z Administratorem firmom ubezpieczeniowym, które Pana/Panią ubezpieczają czy firmie prowadzącej księgowość.
Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie łączących ich z Administratorem umów o przetwarzanie danych osobowych i w zakresie niezbędnym, w tych umowach określonym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca przewozu towarów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MILEKTRANS ŁUKASZ MILEK z siedzibą w Starych Siołkowicach, ul. Klapacz 32.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1b oraz 1 RODO i jest niezbędne w celu:
wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy,
wykonania ciążących na MILEKTRANS ŁUKASZ MILEK obowiązków prawnych, związanych m.in. z wystawianiem i przechowywaniem faktur oraz innych dokumentów księgowych, udzielaniem odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami prawa czy udzielaniem informacji, do którego Administrator zobowiązany jest na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest m.in. prawidłowe wykonanie umowy łączącej go z Panem/Panią, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do wykonania usługi oraz przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowy przedawnienia roszczeń, który może być różny w zależności od rodzaju usługi a regulowany jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi na Administratorze danych obowiązkami prawnymi, Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, tj. imienia, nazwiska jest wymogiem ustawowym, natomiast podanie danych takich jak adresu wyjazdu, adresu docelowego, numeru telefonu, adresu e-mail jest warunkiem zawarcia umowy, umożliwiającym jej prawidłowe wykonanie. Brak podania danych osobowych takich jak numer telefonu czy
e-mail będzie skutkował narażeniem Pana/Pani na niepoinformowanie go/jej o istotnych, możliwych do wystąpienia, warunkach dotyczących przewozu rzeczy, np. o opóźnianiach, zmianach godzin przewozu.

Niezbędnymi danymi do wystawienia faktury na osobę prywatną są: imię i nazwisko oraz adres . jest to w wymóg ustawowy. Podanie dodatkowych danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne i może posłużyć nam wyłącznie do ewentualnego kontaktu w sprawie wystawionej faktury.


Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora w tym współpracującym z Administratorem firmom transportowym, zapewniającym transport w Pana/Pani podróży, firmom ubezpieczeniowym, które Pana/Panią ubezpieczają oraz firmie prowadzącej obsługę księgowości.
Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie łączących ich z Administratorem umów o przetwarzanie danych osobowych i w zakresie niezbędnym, w tych umowach określonym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.